Telefon

+48 888 625 566, +48 881 428 881

E-mail

kontakt@lokalnerabaty.pl

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 1. 1. DEFINICJE.
  a) Regulamin – niniejszy regulamin regulujący zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców.
  b) Usługodawca – Katarzyna Grzybek i Anna Wojnarowska, prowadzące działalność gospodarczą pod firmą SKA s.c. Katarzyna Grzybek, Anna Wojnarowska, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-335), ul. Miodowa 1/20, NIP 6332234903, REGON 363166771.
  c) Usługobiorca – nie będąca konsumentem – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę.
  d) Portal – tematyczna platforma internetowa znajdująca się pod adresem www.lokalnerabaty.pl, będąca własnością Usługodawcy, którym Usługodawca posiłkuje się w celu świadczenia Usług na rzecz Usługobiorców.
  e) Usługa – będąca przedmiotem Umowy, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, usługa polegająca na wydruku w Lokalnych Rabatach, a następnie kolportażu, Kuponów lub Reklam – zgodnie z ofertą Usługodawcy i zamówieniem Usługobiorcy.
  f) Produkt – usługa lub towar, będące przedmiotem promocji oferowanej Klientowi przez Usługobiorcę.
  g) Kupon – promocyjny kupon z udzielonym przez Usługobiorcę rabatem, upoważniający Klienta do skorzystania z zamieszczonej na Kuponie Oferty Promocyjnej na Produkt. Klient jest zobowiązany do przedstawienia Kuponu w miejscu jego realizacji. Kupon może być okazany Usługobiorcy jako wydruk lub w dowolnej formie elektronicznej (strona www, dokument w przeglądarce telefonu komórkowego, tablet itp.). Okres ważności Kuponu określony będzie w treści oferty.
  h) Reklama – informacja marketingowa dotycząca oferowanych przez Usługobiorcę usług lub towarów.
  i) Oferta promocyjna – pochodząca od Usługobiorcy oferta zamieszczona na Kuponie, która upoważnia Klienta do skorzystania z Produktu
  j) Klient – posiadacz kuponu chcący skorzystać z Oferty Promocyjnej.
  k) Lokalne Rabaty – zbiór kuponów i reklam wydrukowanych na papierze perforowanym o gramaturze 170. Ponadto zbiór kuponów i reklam umieszczonych w szczególności na stronie www.facebook.com/rabatylokalne/,  www.lokalnerabaty.pl
  l) Umowa – zawarta drogą elektroniczną przez Usługodawcę i Usługobiorcę umowa o świadczenie Usług.

 

 1. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE. ZAWARCIE UMOWY.
  a) Zawarcie Umowy, a tym samym rozpoczęcie świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, następuje z chwilą zaakceptowania przez Usługodawcę zamówienia złożonego przez Usługobiorcę. Zamówienie składane jest poprzez uzupełnienie treści e-maila, którego Usługobiorca otrzyma od Usługodawcy, a następnie zwrotne odesłanie uzupełnionego e-maila do Usługodawcy. Zamówienie zawiera wszelkie dane, które są niezbędne do prawidłowego wykonania Usługi przez Usługodawcę.
  b) W ciągu 3 dni roboczych po akceptacji zamówienia, Usługobiorca zobowiązany jest przesłać materiały graficzne oraz treść (logo/zdjęcie, dane kontaktowe, treść promocji) na adres e-mailowy wskazany przez Usługodawcę. Brak przesłania materiałów graficznych lub treści w w/w terminie, uprawnia Usługodawcę do odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od upływu w/w terminu.
  c) Po otrzymaniu przez Usługobiorcę przygotowanego przez Usługodawcę projektu Kuponu/Reklamy, wszelkie uwagi do projektu należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych. Po upływie w/w terminu projekt Kuponu/Reklamy uznaje się za zaakceptowany do druku i kolportażu.
  d) Wszelkie czynności związane z zawarciem i realizacją Umowy, w tym w szczególności złożenie oferty, złożenie i akceptacja zamówienia, bieżąca wymiana korespondencji, dokonywane są za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy to zamowienia@lokalnerabaty.pl oraz kontakt@lokalnerabaty.pl , chyba, że inny adres wynika z treści Regulaminu lub zostanie wyraźnie wskazany przez Usługodawcę.
  e) Usługobiorca zawierając Umowę z Usługodawcą oświadcza, że:
  - zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu,
  - wszelkie informacje przekazywane Usługodawcy są zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy,
  - przekazywane Usługodawcy informacje nie naruszają praw osób trzecich,
  - będzie niezwłocznie aktualizował informacje przekazane Usługodawcy – w przypadku ich zmiany,
  - jest uprawniony do zawarcia Umowy.

 

 1. 3. WYKONYWANIE USŁUG.
  a) Usługodawca zobowiązuje się do tego, iż będzie on świadczył swoje usługi z należytą starannością.
  b) Usługodawca zobowiązuje się w tym samym wydaniu Lokalnych Rabatów nie oferować Kuponu z taką samą lub korzystniejszą cenowo ofertą konkurencyjną chyba, że usługobiorcy postanowią inaczej.
  c) Usługodawca nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Usługobiorcą a Klientem, a jego rola ogranicza się wyłącznie do umożliwienia nawiązania kontaktu między w/w podmiotami.
  d) Usługobiorca zobowiązuje się, iż od momentu wydania Lokalnych Rabatów do końca ważności Kuponu, nie będzie on oferował w inny sposób takiej samej lub atrakcyjniejszej promocji na Produkt zawarty w Ofercie Promocyjnej.
  e) Usługobiorca ma obowiązek realizacji Kuponu na warunkach określonych w Ofercie Promocyjnej, po okazaniu Kuponu przez Klienta.
  f) Usługobiorca - zobowiązuje się do tego, iż jakość Produktu nie będzie niższa, niż jakość takiego samego produktu, jaki oferuje on Klientom bez Kuponu.

 

 1. 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON. ROZWIĄZANIE UMOWY.
  a) Usługobiorca zobowiązuje się do wykonywania Umowy z zachowaniem należytej staranności i poszanowaniem dobrych obyczajów.
  b) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za materiały graficzne oraz treści dostarczone przez Usługobiorcę.
  c) Usługobiorca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność i wszelkie roszczenia osób trzecich jak i organów państwowych, które mogą wyniknąć z zawartości dostarczonych przez niego materiałów graficznych lub treści.
  d) W związku z powyższym Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności:
  - przystąpić do wszelkich toczących się z tego powodu przeciwko Usługodawcy postępowań;
  - zwolnić Usługodawcę od obowiązku spełnienia wszelkich powstałych z tego powodu świadczeń, a zwłaszcza świadczeń wynikających z orzeczeń nakazujących Usługodawcy zapłatę;
  - zwrócić Usługodawcy wszystkie poniesione z tego tytułu koszty i wydatki, a zwłaszcza koszty sądowe i koszty zastępstwa prawnego.
  e) Usługobiorca zobowiązany będzie do naprawienia wszelkiego rodzaju szkód, jakie powstaną tak po stronie Usługodawcy jak i po stronie osób trzecich, a to w związku z dostarczonymi materiałami graficznymi lub treścią.
  f) Usługobiorca zobowiązuje się, że dostarczone przez niego materiały graficzne lub treść, nie będą mogły w jakikolwiek sposób zaszkodzić interesom Usługodawcy lub osób trzecich.
  g) Usługobiorca oświadcza, iż dostarczone przez niego materiały graficzne lub treści nie będą zawierały zawartości niezgodnej z przepisami prawa, a także z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
  h) Usługobiorca nie ma prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Usługodawcy, jak też prawa do żądania zwrotu całości lub części kwoty wynagrodzenia należnego Usługodawcy, w przypadku, gdy Kupon/Reklama nie ukażą się w Lokalnych Rabatach z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy.
  i) Usługodawca ma prawo odmówić współpracy z Usługobiorcą lub rozwiązać Umowę w każdym czasie, jeżeli Usługobiorca naruszy Regulamin. Naruszenie przez Usługobiorcę Regulaminu nie spowoduje powstania roszczeń w stosunku do Usługodawcy. Usługobiorca zostanie przez Usługodawcę niezwłocznie powiadomiony o podjęciu przez niego w/w działań. W przypadku podjęcia przez Usługodawcę w/w działań, nie spowoduje to powstania roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
  j) Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia usług w przypadku wystąpienia problemów natury technicznej, konieczności przeprowadzenia czynności konserwacyjnych bądź modernizacyjnych Portalu lub też w innych uzasadnionych sytuacjach. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności, Usługodawca poinformuje o tym niezwłocznie Usługobiorców,
  poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Portalu. Wystąpienie w/w okoliczności nie będzie miało wpływu na realizację Umów będących w toku.
  k) Usługobiorca ma prawo do rozwiązania Umowy w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, iż będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Usługodawcy wynagrodzenia wynikającego z zawartej Umowy.
  l) Rozwiązanie Umowy następuje poprzez przesłanie pocztą elektroniczną stronie przeciwnej oświadczenia o rozwiązaniu Umowy. Z treści oświadczenia powinno w sposób jednoznaczny wynikać, jakiej Umowy dotyczy to oświadczenie.

 

 1. 5. CENA I PŁATNOŚCI.
  a) Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy mają charakter płatny. Cena poszczególnej Usługi określona będzie w treści oferty, a następnie potwierdzona w treści zamówienia.
  b) Usługodawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT, a wszystkie podane ceny są cenami netto.
  c) Wynagrodzenia za wykonane Usługi będzie płatne na podstawie faktur wystawianych przez Usługodawcę i dostarczanych Usługobiorcy drogą elektroniczną, na co Usługobiorca wyraża zgodę. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie wskazanym w treści faktury i na rachunek bankowy wskazany w treści faktury.
  d) W przypadku zalegania z zapłatą wynagrodzenia przez Usługobiorcę, Usługodawca będzie upoważniony do wstrzymania – bez żadnych roszczeń ze strony Usługobiorcy – świadczenia Usług na jego rzecz oraz do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, co nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia wynikającego z wystawionej przez Usługodawcę faktury. Usługobiorca zostanie przez Usługodawcę niezwłocznie powiadomiony o podjęciu w/w działań.
  e) Usługobiorca nie ma prawa żądać od Usługodawcy zwrotu jakichkolwiek kosztów, które zostały przez niego poniesione w związku z realizacją jego uprawnień lub obowiązków wynikających z Regulaminu.

 

 1. 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
  a) Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  b) Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

 

 1. 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.
  a) Usługobiorca ma prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących świadczenia usług przez Usługodawcę.
  b) Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej – e-mailem na adres kontakt@lokalnerabaty.pl W treści reklamacji Usługobiorca ma obowiązek wskazać co najmniej:
  - przedmiot reklamacji,
  - okoliczności uzasadniające reklamację,
  - oznaczenie Usługobiorcy,
  - żądany sposób rozpatrzenia reklamacji.
  c) Usługobiorca ma prawo zgłosić reklamację w terminie 14 dni od daty wykonania przez Usługodawcę usługi, w stosunku, do której Usługobiorca zgłasza reklamację.
  d) Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, informując Usługobiorcę o wyniku postępowania reklamacyjnego poprzez wysłanie e-mailem odpowiedzi na e-maila, którym Usługobiorca zgłosił reklamację.

 

 1. 8. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM.
  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Portalem są następujące:
  - komputer osobisty połączony z siecią Internet,
  - przeglądarka internetowa akceptująca „cookies” i umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML.

 

 1. 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
  a) Regulamin wchodzi w życie z dniem 05 września 2016 r.
  b) Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu, o czym Usługobiorca zostanie poinformowany poprzez umieszczenie na Portalu informacji o zmianie Regulaminu oraz nowej treści Regulaminu. Jeżeli Usługobiorca nie akceptuje nowej treści Regulaminu, ma on prawo rozwiązać łączącą go z Usługodawcą umowę o współpracy. Do Umów będących w trakcie realizacji, zastosowanie ma treść Regulaminu obowiązująca w chwili zawierania Umowy.
  c) Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, które wynikną na tle realizacji usług w oparciu o Regulamin, będzie rozstrzygał sąd powszechny miejscowo właściwy z uwagi na siedzibę Usługodawcy.

10000

godzin pracy w dobrym humorze :)

833

KLIENTÓW

1020

KUPONÓW

100%

zaangażownia